ទស្សនះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាលើការគ្រៀវសត្វ

Click here to read this article in English.

ទស្សនះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាលើការគ្រៀវសត្វ

ព្រះពុទ្ធមានសង្ឃដីកាថា  “ខ្ញុំព្រះករុណាបង្រៀនពីទុក្ខ និងមាគាឆ្ពោះទៅនិព្វាន.”

មានមនុស្សជាច្រើន ចង់គ្រៀវសត្វ ដោយព្រោះពួកគេគិតថារៀងសាហាវឃោឃៅ តែការជៀសវាងបែននេះនាំទៅរកទុក្ខវេទនាច្រើនជាងមុន ។  ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថា គោលដៅក្នុងជីវិត (ទោះមនុស្សឬសត្វ) ត្រូវតែព្យាយាមបញ្ចប់ទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួន មិនមែនត្រឹមតែមនុស្ស ឬសត្វទេ តែគ្រប់ទាំងសភាវរស់នៅក្នុងលោកនេះទាំងអស់។ ។

ការគ្រៀវសត្វ គឺមិនមែនគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការកើនឡើងចំនួនសត្វទេ តែវាជួយអោយសត្វមានសុខភាពល្អ។  ដូចជាការពារ ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវភេទ។ ដូចនេះវាមិនត្រឹមតែជួយសត្វដែលមិនទាន់កើតតែសត្វដែលគ្រៀវហើយនឹងមានសុខភាពល្អ។ Read about de-sexing in detail here.

ត់ើការគ្រៀវសត្វអាចផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដែលឬទេ? តើវាជាការបង្កើតអោយមានកម្មដល់់សត្វនេះដែលទេ?

យើងបង្កើតអោយមានកម្មដោយព្រោះតែចេតនារបស់យើង។ យើងគ្រៀវសត្វមិនមែនក្នុងចេតនា ធ្វើអោយមានភាពឃោឃៅដល់សត្វទេ។ តែការគ្រៀវ ជាចេតនា នៃទង្វើរល្អ ដោយការពារការឈឺចាប់រយះពេលវែង ហើយយើងព្យាយាមអោយមានតល្យភាពឡើងវិញក្នុងបរិស្ថាន។

ការដែរអនុញ្ញាត្តិអោយសត្វឆ្មា ឬ សុខន បង្កើតកូនចៅដោយមិនមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យ នឹងបណ្តាលអោយកើនឡើងអត្រាចំនួនសត្វ និងបណ្តាលអោយមានការឆ្លងជំងឺរាល់ដាល កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ការបោះបងចោល និងការបំពារបំពានដល់ជីវិត ទាំងនេះជាមូលហេតុនាំអោយមានទុក្ខវេទនាដល់សត្វ តែការគ្រៀវ បញ្ចៀសទុក្ខវេទនាទាំងអស់នោះ។

តើវាជារឿងឃោឃៅតែទេក្នុងការដែលការពារសត្វមិនអោយបង្កើតកូនចៅបន្តរ?

ការកើនឡើងចំនួនកូនចៅនាំអោយមានបញ្ហារជាច្រើន ដូចជា មានជំងឺច្រើនមុខ និងខ្លះអាហាររូបត្ថម្ភ ។ អាត្រានៃការស្លាបកើនឡើង ជាពិសេស។ កូនឆ្កែរកូនឆ្មាតូចៗ ។ ដូចនេះការពារកុំអោយកើតកូនចៅបន្ថែម មិនមែនធ្វើអោយសត្វឈឺចាប់ទេ តែការពារការឈឺចាប់់រយះពេលវែង ដោយព្រោះគេមិនចង់ចិញ្ចឹម មិនអាចរកអាហាបាន។ តាមរយះការវះកាត់គ្រៀវ មិនមែនជាទង្វើ់អាក្រក់ ទេ តែជាការការពារពីការរងទុកវេទនានិកងការស្លាប់ទៅថ្ងៃអនាគត់ ។

តើជាការល្អដែរទេដែលអោយសត្វកើតកូនចៅដោយគ្មានដែលកំណត់ ?

ការអោយមានការកើនឡើងនូវចំនួនសត្វដោយគ្មានការទប់ស្តាត់ គុណភាពនៃរស់នៅថយចុះ ហើយធ្វើអោយសត្វទាំងនោះអាយខ្លី។ តែការគ្រប់គ្រងការកើនឡើងកូនចៅធ្វើអោយសត្វអាចរស់បានយូរនិងមានសុខភាពល្អហើយសត្វអាចរួចផុតពីបញ្ហារខាងក្រោមបាន៖

  • ការរាត្បាតជំងឺ
  • កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ
  • បង្កាត់ពូជ
  • កើតមានការខាំគ្នាដណ្តើមទឹកដី និងដណ្តើមមេ។
  • កើនឡើងអត្រាមរណភាព។

ការគ្រៀវ សត្វជួយកាត់បន្ថយ ចំនួយសត្វដែលគេមិនត្រូវការបានច្រើន។

តើវាផ្ទុយនិងច្បាប់ធម្មជាតិដែលឬទេពេលយើងគ្រៀវសត្វ ?

សត្វក្នុងស្រុក មិនមែនជាផ្នែករបស់ធម្មជាតិទេ តែជាផ្នែករបស់មនុស្ស ហើយវានាំអោយមានការរងទុក្ខវេទនា។ តាមពុទ្ធសាសនា មិនគាំទ្ររយកចិត្តមកចញ្ចឹមទេ។ តែបើមនុស្ស យកមកចិញ្ចឹមជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់។ ។

មនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវ មិនមែនត្រឹមតែអោយគេរស់នៅទេ តែត្រូវ អោយគេរស់នៅ ដោយល្អ និងមិនរងទុក្ខវេទនាទៅថ្ងៃមុខ។ ។ ការដែលអោយឆ្មែក ឬឆ្ការបង្កើតកូនដោយគ្មានដែនកំណត់ ជាការដែរមិនទទួលខុសត្រូវមួយ។ ពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង ដើម្បីរស់នៅ យើង កំពុងបំផ្លាញធម្មជាតិ ហើយធ្វើអោយបាតទីជំរកសត្វទាំអស់នោះ។ នាំអោយមានការខ្វះអាហារ ហើយការដែលបង្កើតកូនឆាប់រហ័សនាំធ្វើអោយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកំណើនសត្វបាន។

តើការគ្រៀវខុសដែលទេ ព្រោះពេលគ្រៀវនាំអោយមានការឈឺចាប់ដល់សត្វ?

មិនមានការឈឺចាប់លើសត្វដែលធ្វើការវះកាត់គ្រៀវទេ។ តែពេលដែលព្យាបាលរបូសអាចមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រណុកខ្លះតែវាតែមួយរយះពេលខ្លី។លើពីនេះយើងអាចប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដូចជាមនុស្សដែរ។ ការការពារសត្វកុំអោយមានកូនជួយអោយសត្វមានសុវត្ថភាព និងមានសុខភាពល្អរយះពេលវែង។