អី្វទាំងអស់នេះចាប់ផ្តើមដោយការស្រឡាញ់

អី្វទាំងអស់នេះចាប់ផ្តើមដោយការស្រឡាញ់

Click here to read the English version. ជួបជាមួយវីរបុរសរបស់យើង! Lara Hofmann និង Patrick Specht គឺជាបុគ្គលពីររូបដែលស្រលាញ់សត្វនិងមានមន្តស្នេហ៍ ដែលបានលះបង់ពេលវេលាទំនេរទាំងថាមពលទាំងចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការជួយសង្គ្រោះសត្វដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង និងវង្វែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ(និងលើសពីនេះ) ។ យើងសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងលើកទឹកចិត្តតមនុស្សជាច្រើនដែលឆ្ងល់ថាតើពួកគេអាចចាប់ផ្តើមជួយសត្វដែលគ្មាន ផ្ទះសម្បែងយ៉ាងដូចម្តេច។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានតម្រុយពីទីកន្លែងណា...

Starfish Story

Starfish Story

Respect, Compassion, Love All living beings deserve respect, compassion, and love. Therefore, everyone – whether human or animal – should...

Adopt, Don’t Shop!

Adopt, Don’t Shop!

ចុចត្រង់នេះដើម្បីអានអត្ថបទជាភាសាខ្មែរ។. Pets are a great addition to any family. They help to relieve stress, boost your immune system, encourage playfulness,...